Stipendier

Du ansöker om stipendium genom att fylla i den ansökningsblankett som du kan ladda upp genom att klicka på nedanstående ikon. Den öppnas i Word och kan fyllas i direkt på skärmen. Gör därefter en utskrift. Du kan också skriva ut den och fylla i den  för hand.


Ansökningstider och tider för styrelsesammanträden under året framgår under fliken "styrelse".

För samtliga ansökningar gäller en ekonomisk kalkyl samt att en beräknad tidplan anges.

Observera att en ansökan om forskningsstipendier ska innehålla godkänd etisk prövning, om detta kan anses relevant. Denna information ska framkomma på ansökningsblanketten. 

Vid ansökan till olika former av kurser, konferenser och utbildningar förutsätter vi att yttrande även inkommer från tjänstgörande verksamhetschef. Om blanketten inte räcker kan du bifoga en egenhändigt skriven ansökan. Det är dock obligatoriskt att använda ansökningsblanketten.

En ansökan om stipendium beviljas endast en gång per år.

Underteckna formuläret och skicka det med post till:


Stiftelsen Lindhaga

Göran Sarvell

Erik Dahlbergs gata 33

254 39 HELSINGBORG

Den som beviljas stipendium skall efter att ha nyttjat medlen, dock senast inom ett år efter styrelsens beslut, inkomma med en rapport över vad pengarna använts till. Rapporten ska innehålla uppgift om tidpunkt när stipendium beviljades och ansökarens namn.

Om nytt stipendium sökes inom samma område som tidigare skall rapport alltid vara inlämnad i god tid innan nya medel kan sökas och beviljas.
 

Särskild blankett för redovisning över mottaget stipendium kan rekvireras via e-post. Under innevarande år kommer även blankett att läggas ut på hemsidan. 


Styrelsen prioriterar ansökningar som avser forskning, utvärdering och utvecklingsarbete.