Historik

Stiftelsen bildades genom Kungl Maj:t beslut år 1963 då fru Syster (Ossi) Viktoria Thånell i Malmö i ett förordnande skänkte sin fastighet belägen på Vikingagatan i Malmö samt en kontantsumma om 300 000 kronor. Ändamålet med stiftelsen var ursprungligen att främja vård av behövande psykiskt sjuka.

 

År 1970 godkändes en utvidgning av stiftelsens ändamål att även avse främjande av klinisk psykiatrisk och mentalhygienisk forskning rörande barn, ungdom och vuxna, vilken bedrivs i anknytning till Malmö stads sjukvårdsinrättningar, ett beslut som även kom att omfatta Lund fr.o.m. 1986.

 

Året efter stiftelsens bildande erhölls ytterligare penninggåvor av Syster Thånell. Denna gång för att förverkliga hennes önskan om förvärv av en fastighet på Beritta Gurrisgatan 17 i Fridhem och där bedriva verksamhet. Fastigheten går numera under benämningen Viktoriagården och upplåtes till Skånes Universitetssjukhus i Malmö som en öppenvårdsenhet inom barnpsykiatrin.

 

Stiftelsens ändamål främjas här genom verksamheter med små och späda barn och deras familjer som har relationsstörningar eller lider av psykisk ohälsa, samt gravida kvinnor och par i kris.


Många familjer som önskar stöd och hjälp från Viktoriagården söker direktkontakt. Men även  mödravården och socialtjänsten hänvisar ofta dit.

 

Den behandlingsmodell som utvecklats på Viktoriagården har rönt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt.