Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vård av psykiskt sjuka samt främja klinisk psykiatrisk och mentalhygienisk forskning rörande barn, ungdom och vuxna, vilken bedrivs i anknytning till Skånes Universitetssjukhus Malmö och Lund.

Tillgångarna och deras avkastning får inte begagnas för annat än sådant som faller inom ramen för de angivna ändamålen. I dessa innefattas kostnader för att underhålla av stiftelsens fasta och lösa egendom.
 

Styrelsen har i särskilt beslut uttalat att forskning, vilken bedrivs i anknytning till Malmö och Lund bör vara anpassad till nuvarande organisation inom Region Skåne och även omfatta forskning vid de utlokaliserade psykiatriska klinikerna i Eslöv och Trelleborg.


Främjande av vård för enskilda personer skall företrädesvis tillkomma dem, vilka har sin boendeort inom Malmö och Lunds kommuner och i dess närområde. Skälig hänsyn tas dock till den enskildes rättighet och möjlighet att söka vård inom andra sjukvårdsdistrikt.

Ansökningar för privata behov är inte prioriterade.


Ändamålsbestämmelserna omfattar även patient- och frivilligorganisationer vilka bedriver verksamhet till stöd och gagn för enskilda personer inom de angivna distrikten.


Stiftelsen mottager tacksamt gåvor och bidrag från privatpersoner och organisationer som önskar främja stiftelsens ändamål.
Vårt bankgiro är 5261-7743.